Вітаю Вас, Гість

Робота педагогічного колективу В’язовецького ліцею у 2019-2020 навчальному році була спрямована на вирішення завдань, визначених Конституцією України та  чинним законодавством України, в тому числі Законами України Про освіту, Про загальну середню освіту, на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, впровадження нового Державного стандарту початкової, базової, повної загальної середньої освіти, Концепції Нової української школи та іншими документами Міністерства освіти і науки України,  Департаменту науки і освіти Хмельницької обласної державної адміністрації, відділу освіти Білогірської районної державної адміністрації, Статуту закладу освіти.

Згідно Закону України “Про освіту”, а саме статті 30 “Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти” з грудня 2018 року активно розпочав функціонувати офіційний сайт ліцею  www.vjazosh@i.ua ,на якому можна ознайомитися з роботою закладу та знайти там всю необхідну інформацію.

В  ліцеї навчання завершило 72 учні, здійснювалося індивідуальне навчання з учнями 7 класу та  ученицею  6 класу. Середня наповнюваність учнів у класах складала 8 учнів. У 2019-2020 навчальному році ліцей працював за універсальним профілем навчання.

Для роботи з дітьми в ліцеї працювало 16 педагогічних працівників; з них 8 учителів вищої кваліфікаційної категорії, 1 – І категорії, 4 – ІІ категорії, 1 – спеціалісти,1 – бакалавр, 1 – молодший спеціаліст, звання “старший вчитель” – 2.  

                                     

Для організації позакласної роботи в ліцеї було організовано роботу таких гуртків:         

 • військово-патріотичний – “Юний стрілець”  (керівник Боденчук І.П.);
 • фольклорний (керівник Кардаш Т. Д.)
 • туристко-краєзнавчий « Азимут»( Кутвіцька Л.В.)
 • спортивний ( Боденчук І.П.)
 • гурток образотворчого мистецтва « Акварель» ( Сисосєтіна Л.О.)

      Важливе питання сьогодення – створення в закладі освіти освітнього простору, який забезпечував би потребу учнів у самореалізації як найвищої потреби особистості в контексті вимог Нової української школи.

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація ліцею працювали над проблемою  «Вдосконалення професійної компетентності педагогів у контексті реалізації державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти» .

 Вся діяльність закладу була спрямована на:

 • Створення оптимального і комфортного освітнього середовища для інтелектуального, духовного, морального, естетичного, фізичного розвиткуз здобувачів освіти.
 • Виховання національно свідомого громадянина України.
 • Успадкування культурних  надбань українського народу та світової культури.
 • Забезпечення індивідуальних освітніх потреб та розвитку освітньої траєкторії здобувачів освіти.
 • Визначення та реалізацію світогляду, власної життєвої позиції, життєвого успіху.
 • Набуття здобувачами освіти соціального досвіду.
 • Формування активної життєвої позиції, людської гідності.

Розв’язання завдань ліцею, затверджених педагогічним колективом на 2019-2020 навчальний рік, дозволило досягти певних результатів в освітньому процесі, що засвідчую учасники другого етапу учнівських предметних олімпіад:

Українська мова та література:

Щур Юлія, 9 клас, 3 місце

Географія:

Басюк Мар’яна, 8 клас,  3 місце

Щур Юлія, 9 клас, 3 місце

Математика:

Попова Вікторія, 9 клас, 3 місце

Члек Марина, 7 клас, 2 місце

Фізика:

Попова Вікторія, 9 клас, 3 місце

Конкурс з української мови та літератури ім. Т.Шевченка:

Районний етап 2 місце Члек Марина, 7 клас.

Слід відзначити плідну і систематичну роботу вчительки образотворчого мистецтва Сисолетіної Л.О., роботи вихованців якої були відзначені на районних та обласних виставках.

 Здійснюючи аналіз внеску вчителів щодо кількості переможців у предметних олімпіадах та конкурсах, слід відзначити роботу вчителя географії та  біології Кутвіцької Л.В.,  вчителя математики Перепелиці Р. В., вчителя української мови та літератури Троян Л.І., вчителя фізики та математики Назарук М.І.

На жаль ряд традиційних виховних заходів, конкурсів не були проведені через оголошення карантину в зв’язку з пандемією COYID 19.

Як показує аналіз управлінської діяльності, невирішеними залишаються:

 1. Проблема підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, вдосконалення форм проведення предметних олімпіад.
 2. Формування в здобувачів освіти  потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання упродовж усього життя.
 3. Вдосконалення та системність роботи класних керівників.
 4. Покращення методичної роботи з педагогічними працівниками.

Педагогічний колектив вважає, що реалізація нових підходів до освітнього процесу і визначення в ньому місця особистості має починатися з унесення відповідних змін у діяльність закладу, у процесі яких і забезпечується постійне професійне та особистісне зростання учасників освітньої діяльності, стабільність і комфорт у всіх видах діяльності, визначення стратегії розвитку та адаптації її до умов, що постійно змінюються. Результатом освітнього процесу педагогічного колективу стало те, що всі здобувачі освіти 1-8 класів переведені до наступних класів, а 11 здобувачів освіти 9 та 11 класів випущено з ліцею.

Із 6 випускників 9 класу ліцею всі здобуватимуть повну середню освіту.

У ліцеї систематично проводиться робота по контролю за  відвідуванням здобувачами освіти навчального закладу. Класні керівники у класних журналах та журналі контролю за відвідуванням здобувачами освіти занять заповнюють щодня сторінку обліку відвідування. Інформація про відвідування аналізується на нарадах при директорові,  на засіданнях парламенту ліцею.

Багато уваги педагогічний колектив приділяв вихованню здобувачів освіти. Зусиллями педагогічного колективу створені нові правила поведінки здобувачів освіти у навчальному закладі і в позаурочний час. Вони на демократичній основі регламентують поведінку кожного здобувача освіти з метою профілактики правопорушень.  До роботи з здобувачами освіти, схильними до правопорушень, були залучені класні керівники, батьки а також працівники поліції. По наслідках роботи заслуховувалася інформація класних керівників на нараді при директорові.

Виховна проблема, над якою працював колектив Системний підхід до виховання здобувачів освіти, підготовка їх до життя і праці. Головна увага приділялася формуванню громадянина України, патріота рідної землі, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в здобувачів освіти свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає самоврядування ліцею. Протягом року представники учнівського самоврядування (парламенту) під керівництвом педагога-організатора організовували різні заходи, акції, рейди.

Робота з батьками і громадськістю – важливий розділ роботи ліцею, оскільки процес виховання дитини розпочинається у сім’ї. Тому співпраця ліцею, сім’ї і громадськості є запорукою успішної виховної роботи з учнями. В навчальному закладі класні керівники, вчителі-предметники, дирекція знаходять спільні методи і форми співпраці з батьками, будують їх на підтримці, розумінні, допомозі, довірі й повазі. Однією з головних і найбільш розповсюджених форм роботи з усіма батьками є батьківські збори: загальні  та класні батьківські збори – організаційні, тематичні та підсумкові. В закладі практикують проведення Дня відкритих дверей, бесід, конкурсів, родинних свят, творчих звітів дітей перед батьками, педагогічних консультацій з проблем виховання; класні керівники проводять тестування учнів та тестування батьків. Здійснюється педагогічний всеобуч батьків. В кожному класному колективі є батьківські комітети, які працюють за планами, узгодженими з класними керівниками. Допомагають батьки у поповненні матеріально-технічної бази ліцею та оформленні класних кімнат. В закладі проводиться індивідуальна робота з батьками, класні керівники вивчають сім’ї здобувачів освіти, інформують батьків про результати навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти.

Адміністрація закладу співпрацює з Радою ліцею та Піклувальною радою.

Діяльність методичної роботи ліцею спрямована на підвищення рівня професійної майстерності вчителів, активізації педагогічних досліджень, збільшення кількості та покращення якості науково-методичних розробок, створюваних педагогами-практиками. Усі вчителі були охоплені різними видами методичної роботи. У міжкурсовий період вони беруть участь у роботі районних семінарів,  творчих груп, де проводять відкриті уроки, виховні заходи, здійснюють їх самоаналіз та аналіз, конструюють та захищають методичні розробки, проводять ділові ігри, тренінги, круглі столи, отримують консультації з певних тем, обговорюють питання підготовки до ЗНО, презентують свою роботу, розкривають суть проблем, над якими працюють.

Адміністрація ліцею постійно здійснює контроль за підвищенням кваліфікації педагогічних працівників. Одним із шляхів підвищення майстерності вчителя є самоосвіта. Педагоги знайомляться з новинками психолого-педагогічної, методичної літератури, працюють над вирішенням індивідуальних методичних та педагогічних  проблем. Результати своєї роботи презентують в кінці навчального року на творчих звітах, випускають власні методичні розробки.

У 2019 році атестацію пройшли 3 педагогічних працівники. Під час проведення атестації, здійснення експертного оцінювання якості роботи з різних питань адміністративного контролю адміністрація ліцею дотримувалася етики, враховувала самооцінку вчителів, оцінку батьків та учнів для формування констатуючої атестаційної оцінки, традиційно проводилися співбесіди з учителями,  вивчення особистої діяльності вчителя, рейтингу кожного вчителя серед колег.

Бібліотечний фонд становить 8910 примірників: літератури 7407, підручників –1503.

Бібліотека ліцею є структурним підрозділом закладу, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення освітнього процесу. Свою роботу бібліотекар організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації.  Уся робота бібліотеки ліцею спрямована на розвиток читацьких інтересів, залучення здобувачів освіти до читання художньої,  наукової та довідкової літератури.

Протягом навчального року проведено 9 педрад, щотижнево наради при директорові, вивчено систему уроків вчителів, які атестувалися, проведено психолого-педагогічні, теоретичні семінари, методичні наради, засідання МО.

На засіданнях педагогічної ради розглядались такі питання:

 • Про вибори секретаря педагогічної ради. Аналіз роботи педагогічного колективу за 2018 – 2019 н. р. та завдання на 2019 – 2020 н.р. Про основні завдання методичної роботи. Затвердження плану роботи ліцею. Затвердження плану роботи бібліотеки ліцею на 2019 - 2020 н. р. Про затвердження плану роботи навчально – дослідної ділянки. Про затвердження плану роботи дитячого садка на 2019 – 2020 н.р. Про організацію індивідуального навчання учнів 7 класу та учениці 6 класу Ящук Г. С. Про порядок оцінювання знань, умінь  і навичок учнів 2  класу. Про затвердження навчальних екскурсій у 1-4 класах, навчальної практики у 5 – 8 класах.
 • Про стан безпеки життєдіяльності, охорони праці, дитячого дорожньо – транспортного травматизму учасників освітнього процесу. Про стан формування мовленнєвої компетенції здобувачів освіти у початкових класах.
 • Про стан роботи педколективу ліцею з розвитку творчої особистості  здобувачів освіти в сучасному освітньому середовищі. Про стан реалізації науково – методичної проблеми ліцею.
 • Про стан роботи педколективу ліцею щодо створення сприятливих умов для повноцінного, морального, психічного та фізичного розвитку здобувачів освіти. Про стан роботи педколективу по творчому використанню методу проектів в освітньому процесі вчителями природничо – математичного циклу.
 • Про погодження робочого навчального плану на 2020 – 2021 н.р.
 • Про представлення до нагородження учнів 2 -4, 5 – 8 класів Похвальними листами «За високі успіхи у навчанні».  Про переведення учнів 1 -4 класів. Про переведення учнів 5- 8 класів. Про перевід учні 9 класу. Про підсумки науково –методичної роботи у 2019 – 2020 н.р. Про підсумки виховної роботи у 2019 -2020 н.р.

Завдання минулого навчального року в основному виконані (навчальної частини, виховної, методичної, кадрові питання вирішені, здійснений контроль за освітнім процесом). Щорічно проводиться медичний огляд працівників та учнів. Колектив ліцею цілеспрямовано працює над питанням охорони прав дитини. У 2020-2021 н.р. педагогічний колектив  працюватиме над новою методичною проблемою, яка буде вибрана на основі діагностування вчительських анкет. В основу діяльності ліцею покладено ідею особистісно орієнтованого підходу до освітнього процесу та думку про талановитість кожної дитини, про те, що особистість наділяється природою певними здібностями та обдаруваннями. Одним із основних принципів управління адміністрація ліцею вважає колегіальність, тому до управлінського процесу залучаються всі учасники освітнього процесу. Співуправління для ліцею – це стиль життєдіяльності та взаємин у колективі: учні-учитель, учитель-батьки, батьки-учні. Виходячи із соціального замовлення у ліцеї склалася певна модель випускника. Випускник нашого ліцею – це особистість, готова до соціального, професійного і громадянського самовизначення; стійка у складних соціально-економічних обставинах і змінній політичній реальності сучасного українського суспільства.

Насичення освітнього простору розвивається в двох напрямках:

 1. Забезпечення інтелектуальних інтересів учнів (олімпіади, інтелектуальні ігри, тижні наук, конкурси інтелектуального напряму, дослідницька діяльність).
 2. Забезпечення творчих інтересів учнів (участь у творчих конкурсах, заняття в гуртках, реалізація колективних творчих справ).

Обєктами роботи з реалізації проблемної теми вважаються всі учасники освітнього процесу, тому окреслюються такі орієнтири:

Робота з учнями передбачає:

 • Створення ситуації успіху для кожного здобувача освіти.
 • Створення оптимальних умов для організації освітнього процесу.
 • Переорієнтація методики освітнього процесу на особистість здобувача освіти.
 • Створення успішного і комфортного простору, системи психолого-педагогічної підтримки і захисту учнів, що сприяє особистісному зростанню та розвитку життєвої компетентності здобувачів освіти.
 • Індивідуальний підхід до вибору змісту уроків та технології його проведення. 
 • Поглиблене вивчення предметів та введення курсів за вибором.
 • Упровадження інноваційних технологій.
 • Виявлення нахилів і творчих здібностей здобувачів освіти.
 • Проектну і дослідницьку діяльність здобувачів освіти.    читати далі