Вітаю Вас, Гість

   «Освіта – це те, що більшість отримує ,

багато хто передає, лише одиниці  мають»

 ( К. Краузе)

 

   Педагогічний колектив В’язовецького ліцею протягом 2018-2019 навчального року свою діяльність здійснював відповідно до річного плану роботи ліцею, погодженого рішенням педагогічної ради ліцею (протокол №1 від 31.08.2018).

   Я, як директор ліцею, спрямовував діяльність педагогічного колективу на виконання завдань   викладених у вищезгаданих шкільних документах.  Річний   план роботи ліцею містив наступні розділи:

1 Вступ.

2. Діяльність педагогічного колективу зі створення умов реалізації закону України  «Про загальну середню освіту».

3. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів та становлення і розвиток виховної системи.

4. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу.

5. Науково-теоретична, методична робота з кадрами.

6. Охорона та зміцнення здоровя учнів.

7. Співдружність сім’ї, ліцею, громадськості, позашкільних установ з метою розвитку особистості учнів.

8. Адміністративно-господарська діяльність.                                                                                                                                           

На виконання вищезгаданих розділів  педагогічний колектив  В’язовецького ліцею постійно працює над тим, щоб завдання  визначені планом роботи впроваджувати в практику роботи ліцею.   Для цього шукаємо підходи щоб учні не були пасивними сприймачами теоретичного матеріалу, а ставали активними учасниками освітнього  процесу співпрацювали з вчителями на паритетних засадах і разом з учителем відкривали для себе нові освітні обрії.

    Ми розуміємо що саме від нас вчителів, а також батьків і нової генерації здобувачів освіти, яких ми навчаємо і виховуємо залежить майбутнє нашої держави.

     Доречно пригадати вислів Івана Франка «Учителем – школа стоїть», у якому вбачається великий зміст, адже саме від учителя залежить майбутнє нації, ступінь сформованості громадянського суспільства.

     Так вчитель є ключовою фігурою освітного процесу, але багато залежить від створених умов в ліцею, стану навчально-матеріальної бази ліцею, науково-методичного забезпечення.

      За минулий навчальний рік моя діяльність як директора ліцею була спрямована на розвиток матеріальної бази ліцею, покращення умов для учасників освітнього процесу; здійснення контролю за станом навчання та виховання здобувачів освіти, управління педагогічним та учнівським колективом, здійснення заходів з охорони життя і здоров’я учасників  освітнього процесу; підтримання і розвиток зв’язків із громадою села, державними установами, правоохоронними органами, батьківською громадськістю, радою ліцею, піклувальною радою ліцею, батьківським комітетом. Я працював над поставленими переді мною завданнями відповідно до своїх посадових обовязків.

Аналіз  роботи ліцею в 2018-2019 навчальному році

 

В’язовецький ліцей  працював за планом, що був складений на 2018-2019 навчальний рік та затверджений педагогічною радою ліцею (протокол №1 від 31.08.2018).

Пріоритетними напрямками удосконалення освітнього процесу ліцею в 2018 – 2019 н. р. були:

 • продовження впровадження в практику Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462;
 •  впровадження в практику Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392;
 • упровадження інтерактивних технологій навчання;
 • удосконалення педагогічної майстерності вчителів;
 • застосування інноваційних форм контролю за якістю знань, умінь, навичок;
 • орієнтація виховної діяльності ліцею на всебічний розвиток особистості, її здібностей і талантів.

Проблема, над якою  працював педагогічний колектив ліцею в 2018 – 2019 н.р.:  «Вдосконалення професійної компетентності педагогів у контексті реалізації державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

У 2018-2019 н.р. в ліцеї налічувалось 10 класів, 9 клас навчався за індивідуальним навчальним планом,  в яких станом на 05.09.2018 р. навчалося 82 учні.   Навчальний рік  закінчили 80  учнів (з них 5  навчалися  на індивідуальному навчанні з них переведено до 10 класу 4 учні). За підсумками навчального року атестовано 74 учнів (крім учнів 1 класу). На високому рівні навчається 3 учнів ( 6 %), на достатньому рівні  41     учнів ( 50 %), на середньому – 36    учнів ( 44  %).  

Методична робота у В’язовецькому ліцеї спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу ліцею, а в результаті – на  досягнення оптимальних наслідків освіти, виховання і розвитку учнів ліцею. Планування та здійснення методичної роботи ґрунтується на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду. Це система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково - практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності освітнього процесу.

 В ліцеї видано наказ «Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними працівниками ліцею у 2018-2019 н.р.» №77-о від 11.09.2018,                                         який визначав науково – методичну проблему, над якою працював ліцей, структуру  та завдання методичної роботи.

         Педагоги працюють над індивідуальними науково-методичними темами, які підпорядковані загальній проблемі ліцею, систематично займаються самоосвітою, передплачують фахові періодичні видання, працюють з ІКТ.

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, у ліцеї працюють методичні структури:

 1. Методична рада (голова Кардаш Т.Д.);
 2. Методичні об’єднання:
 • природничо – математичних дисциплін (керівник Назарук М.І..);
 • суспільно – гуманітарних дисциплін (керівник Кравйон Т.І.);
 • вчителів початкових класів (керівник Боденчук Г.І.);
 • класних керівників (керівник Іващук Л.П.).
 • вчителів трудового навчання, образотворчого мистецтва , музичного мистецтва (керівник  Сисолетіна Л.О..);
 • вчителів фізичної культури, основ здоровя, ЗВ ( Боденчук І.П.).
 • школа молодого вчителя ( Кардаш Т.Д.)

Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, проводились згідно з планом роботи. До засідань готувались педагогічні виставки методичних розробок з даної теми, відкриті уроки з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися, проводилися , аналізувалися:

- впровадження нових Державних стандартів освіти;

- результати навчально-виховної роботи:

- динаміка зростання (спаду) успішності учнів;

- результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;

- діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;

- аналіз стану викладання предметів:

- стан виконання навчальних планів і програм;

- використання інноваційних технологій, їх ефективність;

- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;

- результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;

- аналіз роботи за рік та перспективне планування.

Педагоги ліцею  є активними учасниками районних методичних заходів.

Адміністрація ліцею дбає про науково-методичне забезпечення освітньо-кваліфікаційних рівнів педагогічних працівників ліцею: всі вчителі мають педагогічну освіту,  вчасно пройшли курси підвищення кваліфікації та атестацію.

Протягом навчального року було проведено 6 педагогічних рад, на яких розглядалися питання: позитивної мотивації учнів до навчання, раціонального використання проблемного підходу у вивченні навчальних дисциплін, розвитку моделі громадського самоврядування, виховання учнів на загальнолюдських цінностях.  Протягом навчального року проводилися  тематичні тижні, де педагоги й учні удосконалювали знання з навчальних дисциплін, представляли свої надбання з різних галузей освітнього  процесу:

 • методичний тиждень
 • методичні оперативні наради

У ліцеї діє методичний кабінет – інформаційно-аналітичний центр навчально-виховної роботи з банком інформації, яка охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів. Це консультаційний центр з усіх навчальних дисциплін, де колеги можуть ознайомитись з науковою базою, творчими надбаннями, отримати компетентну та ділову пораду, консультацію, рекомендацію.

У 2018-2019 н.р. для педагогів були проведені  науково – методичні заходи:

 • Усний журнал «Майстерність спілкування» (листопад 2018р., ЗДНВР);
 • Конференція «Критерії обдарованості» (лютий 2019 р., ЗДНВР);
 • Науково-практична конференція «Шляхи підвищення пізнавального інтересу учнів» (березень 2019 р., ЗДНВР);

Адміністрація ліцею систематично проводить індивідуальні та групові консультації для учителів  з питань планування та реалізації  навчально-виховної роботи. Щомісяця проводяться наради при директору.

Педагоги ліцею активно працювали над поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів.

Вчителі проводили активну роботу з підготовки до участі в районних олімпіадах з базових дисциплін, про що свідчать результати:

 

2 місце – українська мова та література – 11 клас – Кардаш Віра

2 місце – математика – 6 клас –Члек Марина

2 місце – біологія – 9 клас – Галенко Єлизавета

2 місце – ІКТ –11 клас Кардаш Віра

3 місце – математика –  11 клас Бійчук Олексій

 

3 місце – біологія – 11 клас – Кардаш Віра

3 місце – англійська мова  –11 клас Кардаш Віра

3 місце – географія – 10 клас –Денисюк Тарас

3 місце – астрономія – 10 клас –Денисюк Тарас

3 місце – хімія– 9 клас – Поліщук Ангеліна

3 місце – історія – 11 клас – Маршалкевич Дмитрій

 

  Таким чином команда ліцею  зайняли 11 призових місць:  2-е місце – 4 учні, 3-є місце – 7 учнів, що є  добрим результатом.

Працюючи над розвитком творчих здібностей та талантів учнів вчителі разом зі своїми вихованцями брали активну участь в районних та обласних конкурсах:

               Районний конкурс МАН - І місце Галенко Єлизавета секція «Фольклористика», обласний етап МАН – ІІІ місце Галенко Єлизавета

                 Районний етап конкурсу всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя батьківщина – Україна» робота учениці 8 класу Щур Юлії зайняла ІІ місце, напрям географія рідного краю. Денисюк Тарас подяка за участь в цьому конкурсі.

               Районний етап Шевченківського конкурсу Маленчук Єлизавета ІІ місце.

               Учні 2– 11 класів взяли участь в міжнародних інтерактивних конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Соняшник», «Патріот».

                Успішно виступали на районних та обласних змаганнях з легкої атлетики представники команди ліцею: Бійчук Олексій, Денисюк Тарас, Бійчук Роман.

             У військово-спортивних змаганнях «Джура»  Побережний Іван зайняв 1місце у конкурсі  «Історія козацтва»

Виховний процес в 2018-2019 н.р. був спрямований на виконання наступних завдань:

-   виховувати в учнів найкращі національно-патріотичні якості громадянина України;

 • формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів;
 • створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх батьків як необхідної умови забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації;
 • формування позитивних загальнолюдських цінностей;
 • виховання навичок здорового способу життя

Особливу увагу педагогічний колектив приділяв превентивному вихованню, профілактиці та попередженню правопорушень серед учнів. Систематично проводились бесіди, круглі столи, тренінги, класні години на правову тематику. Здійснювався постійний контроль за відвідуванням учнями ліцею. До адміністративної відповідальності протягом року учні ліцею не притягувалися. Працювала рада профілактики правопорушень, парламент ліцею.    

Спільними зусиллями активістів парламенту ліцею, педагога-організатора та класних керівників, батьківської громадськості були організовані та проведені численні заходи в ліцеї, серед яких заслуговують на увагу: «Вдячність, шана нині лише вам» (до Дня учителя),  «Я люблю Україну», «Миколай іде до нас», «Веселі старти» та військово-спортивні змагання між учнями 10-11 класів, конкурс усмішок, конкурс декламаторів «Послухайте голос безсмертного Тараса».

    Одним із аспектів національно-патріотичного виховання є відродження забутих імен земляків, партизан та воїнів, що загинули в роки Великої Вітчизняної війни. З цією метою проводились зустрічі з ветеранами, яким учнями ліцею надавалась  волонтерська допомога.

   Учні ліцею є активними учасниками Всеукраїнської експедиції учнівської і студентської молоді «Моя Батьківщина Україна», що сприяє формуванню в учнів кращих патріотичних якостей, формуванню в них громадянської позиції.

Але слід зазначити, що в організації роботи ліцею мають місце певні недоліки та прорахунки:

 • Учні ліцею не витримують конкуренції на обласних олімпіадах та змаганнях.
 • Не в повній мірі відповідає вимогам  методичний кабінет ліцею.
 • Не всі педагоги з вищою кваліфікаційною категоріями займаються дослідницькою діяльністю та висвітлюють свої надбання у педагогічній пресі.
 • Низьким є рівень співпраці класних керівників з батьками по спільному контролю за поведінкою учнів у позаурочний час.

 

 

 

Мета діяльності та завдання, що стоять перед ліцеєм

 на 2019-2020 н.р.:

Метою діяльності ліцею є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

Ставимо перед собою такі завдання:

 • активізувати роботу на виконання вимог нового закону України «Про освіту», концепції нової української школи;
 • особливу увагу приділяти освітньому процесу учнів 1-го, 2-го  класу;
 • продовження роботи над проблемою ліцею;
 • активізувати роботу щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»
 • забезпечення знань, вмінь, навичок з базових дисциплін у відповідності до державних стандартів;
 • ширше впровадження в практику  передових інноваційних
  технологій та інтерактивних форм навчання та виховання;
 • поліпшення науково-методичого супроводу роботи з обдарованими
  дітьми;
 • робота над розвитком зв'язного мовлення учнів;
 • підготовка учнів до трудової та професійної діяльності;
 • виховання в учнів поваги до загальновизнаних прав і свобод людини;
 • виховання шанобливого ставлення до батьків, поваги до українського
  менталітету та рідної мови, національних цінностей України;
 • вдосконалення навчально-методичної та поповнення матеріальної бази
  ліцею;
 • надання волонтерської допомоги ветеранам війни і праці;
 • шляхом самоосвіти педагогічних кадрів підвищувати фахову
  підготовку, вводити педагогічні інновації в практику роботи;                  

  -   активізація роботи дитячої організації «Сузір'я»;

  -  з метою відродження і розвитку національної традиції, відновлення

     українських свят і обрядів продовжити в ліцеї роботу операції: «Мій

     родовід», « Мій рідний край», експедиції «Моя Батьківщина - Україна»

  Ми всі з вами мріємо виховати людину добрих помислів почуттів і дій, яка існує в гармонії із світом, із власним серцем і душею. Це стало провідною ідеєю виховної роботи нашого ліцею.

   В основі планування, організації та здійсені освітного процесу в ліцеї  є програма « Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів у загальноосвітніх закладах України».

  Виховання наших учнів  здійснюємо через різноманітні заходи з врахуванням вікових особливостей дітей.

   На початку цього навчального року велику увагу приділили створенню умов для навчання першокласників. Підготували все необхідне, щоб відповідати вимогам Всеукраїнської програми «Дай руку першокласнику»

  У 5-11 класах роботу спрямовуємо на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів, де застосовуються особистісно-зорієнтовані виховні технології. .

    Учні постійно залучаються до проведення традиційних шкільних заходів, бесід, зустрічей, благодійних акцій, тренінгів, екскурсій, туристичної та краєзнавчої роботи.

    Одним із аспектів національно-патріотичного виховання є відродження забутих імен земляків, партизан та воїнів, що загинули в роки Другої світової війни.

    Шкільне життя повинно бути цікавим, яскравим, багатим на приємні враження. Саме таким чудовим бадьорим настроєм наповнила учнів гра «Джура».

 Отримали постійну прописку в школі спортивні змагання по футболу та легкій атлетиці; змагання- конкурси «Козацькі розваги». Значну увагу  приділяємо у вихованні учнів родинним зустрічам, святам.

   Проводимо народознавчі заходи з використанням місцевого фольклору.

 Всі діти шкільного віку, які проживають на території В’язовецької сільської ради охоплені навчанням.

 Випускники школи протягом останніх трьох років або трудовлаштуванні або продовжують навчання в навчальних закладах різних рівнів акредитації.

В звязку з малою кількістю учнів у старших класах навчання було організована за універсальним профілем, у 9-му класі навчання проводилося за індивідуальною формою.

  Ліцей укомплектований кваліфікованими педагогічними кадрами, які читають навчальні предмети відповідно до свого фаху.

  Всі учні школи харчуються у шкільній їдальні за спонсорську допомогу батьків та місцевого товариства СТДВ «Вязовець».

   Всі учні школи перед початком навчального року пройшли поглиблений медичний огляд, відповідно до медичних висновків, наказом директора ліцею, сформовано списки учнів для занять фізичною культурою,всі учні отрим